Posted in Օրագիր, Uncategorized

ճանապարհորդ տերևը

Մի անգամ մի տերև ընկնում է գետնին։ Նա հասկանում է, որ ջուրը կգա ու նրան կտանի։ Եվ հանկարծ լսվեց ջրի ձայնը ։ Ջուրը եկավ և նրան տարավ գցեց ծովի մեջ ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s